Image background

עמותת "מרום" עוסקת בחינוך ובקידום תלמידים וצעירים לקויי למידה,
פועלה ייחודי מאוד והשפעתה מרחיקת לכת לטובת הבוגרים והחברה הישראלית

 
Eng